Ramesh Raskar Keynote at SVC2UK 2012
Ramesh Raskar Keynote at SVC2UK 2012
Date and time: 
Nov 16 12 6:00pm - 7:30pm