Project

bioLogic—Science Advances

Publication

Harnessing the hygroscopic and biofluorescent behaviors of genetically tractable microbial cells to design biohybrid wearables

Wen Wang, Lining Yao, Chin-Yi Cheng, Teng Zhang, Hiroshi Atsumi, Luda Wang, Guanyun Wang, Oksana Anilionyte, Helene Steiner, Jifei Ou, Kang Zhou, Chris Wawrousek, Katherine Petrecca, Angela M. Belcher, Rohit Karnik, Xuanhe Zhao,*, Daniel I. C. Wang,* and Hiroshi Ishii,*Science Advances 19 May 2017: Vol. 3, no. 5, e1601984 DOI: 10.1126/sciad