Project

FedML: A Research Library and Benchmark for Federated Machine Learning

FedML.AI

Publication

FedML: A Research Library and Benchmark for Federated Machine Learning

Chaoyang He, Songze Li, Jinhyun So, Mi Zhang, Xiao Zeng, Hongyi Wang, Xiaoyang Wang, Praneeth Vepakomma, Abhishek Singh, Hang Qiu, Xinghua Zhu, Jianzong Wang, Li Shen, Peilin Zhao, Yan Kang, Yang Liu, Ramesh Raskar, Qiang Yang, Murali Annavaram and Salman Avestimehr. "FedML: A Research Library and Benchmark for Federated Machine Learning." NeurIPS-SpicyFL 2020. (Baidu Best Paper Award)